Главная » Как правильно оформить

Как правильно оформить расходную накладнуюНумерация расходных накладных: как правильно?

Вопрос: На предприятии проводится проверка. Проверяющие имеют претензии к нумерации расходных накладных – поскольку у нас некоторые накладные пронумерованы не по порядку, с пропусками номеров и т.д. Неужели где-то зафиксировано, что расходные накладные должны нумероваться строго по порядку?

Консультация юриста: Расходные накладные являются одним из видов первичных документов, правила по оформлению которых установлены Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (от 16. 07.1999 г. № 996-ХIV).

Так, часть 2 статьи 9 названного закона предусматривает, что первичные документы могут быть составлены на бумажных или машинных носителях и должны иметь следующие обязательные реквизиты:

Как видим, закон не предусматривает номер первичного документа в качестве обязательного реквизита.

Другим важным документом, к которому нам стоит обратиться в свете заданного вопроса, является Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете (утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 г. №88; далее – Положение).

Так, согласно п. 2.4 Положения, в зависимости от характера операции и технологии обработки данных в первичные документы могут быть включены дополнительные реквизиты: идентификационный код предприятия, номер документа, основание для осуществления операции и т. д.

При этом и Положение не устанавливает требования об обязательной нумерации первичных документов, а лишь говорит о том, что номер документа может быть включен в первичный документ.

Таким образом, решение о нумерации первичных документов принимается предприятием самостоятельно и зависит от различных факторов – таких, как организация бухгалтерского учета на предприятии, способ выписки первичных документов, наличие обособленных подразделений и т. п.

По сути, смысл нумерации расходных накладных в том, чтобы обеспечить должный контроль за своевременностью выписки первичных документов, полнотой и правильностью отражения соответствующих операций. При этом, как видим, требование об обязательной и последовательной нумерации расходных накладных действующим законодательством не предусмотрено.

Если Вам необходимо организовать удаленный доступ к 1С. можем порекомендовать проверенный сервис CloudZZ. На данный момент, это лучшее решение по соотношению цена/качество.

Згідно п. 2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну № 88 від 24.05.1995, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.


Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-XIV від 16.07.1999, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.


Частина 2 цієї статті визначає перелік реквізитів первинних документів. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
- назву документа (форми);
- дату і місце складання;
- назву підприємства, від імені якого складено документ;
- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.


Згідно п. 2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:
- найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ,
- назва документа (форми),
- дата і місце складання,
- зміст та обсяг господарської операції,
- одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі),
- посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення,
- особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.


При цьому, залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити:
- ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру,
- номер документа,
- підстава для здійснення операцій,
- дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.


Таким чином, чинне законодавство України не містить вимоги щодо обов’язковості на накладних такого реквізиту як печатка.


Хоча на практиці більшість постачальників все ж вимагають від покупців ставити печатку на накладних, що також не забороняється чинним законодавством. Проте змісити покупця поставити печатку не можна, тому це питання залишається на розсуд Вашого партнера.


Особливу увагу слід звернути на інший обов’язковий реквізит накладної, а саме підпис особи, уповноваженої отримати ТМЦ (товар), який засвідчується ДОВІРЕНІСТЮ!


Помилково вважають деякі працівники бухгалтерії нібито «кругла печатка» цілком заміняє довіреність.


Довіреність на отримання цінностей є документом, що підтверджує право довіреної особи отримати ТМЦ від імені суб’єкта господарювання. У свою чергу, для постачальника довіреність є підставою для відпуску ТМЦ одержувачу. По суті, довіреність є гарантією поставки цінностей за призначенням.


Порядок застосування довіреностей на отримання цінностей регулюється Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Мінфіну від 16.05.1996, № 99. У пункті 2 цього документа зазначено, що товарно-матеріальні цінності (зокрема, сировина, матеріали, паливо, запчастини, інвентар, худоба, насіння, добрива, інструмент, товари, основні засоби тощо), а також нематеріальні активи, грошові документи і цінні папери відпускаються покупцям або передаються безоплатно тільки за довіреністю одержувачів.


При цьому, згідно абз. 3 п. 5 вказаної Інструкції, у тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником (власником) підприємства, довіреність на одержання цінностей підписується керівником (власником) самостійно.


Таким чином при здійсненні поставки товару ОБОВ’ЯЗКОВО слід вимагати від покупця довіреність, виписану підприємством-покупцем на ім’я особи, уповноваженої отримати ТМЦ, навіть якщо товар отримує директор покупця!


Звичайно, якщо у майбутньому виникне судовий спір щодо такої поставки, то печатка на накладній може бути прийнята судом як доказ прийняття товару покупцем, проте суд не зобов’язаний приймати такий доказ, а тому справу можна програти та взагалі втратити право на стягнення заборгованості за таку поставку!


Отже, печатка на накладній добре, а довіреність на отримання ТМЦ, яка до-речі на сьогодні вже не є бланком суворої звітності, ОБОВ’ЯЗКОВО!

Powered by vBulletin Version 4.1.12 Copyright vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Источник: http://www.urist.in.ua/archive/index.php/t-83344.html

Скачать бланк расходной накладной

Расходная накладная (зачастую ее еще называют товарной накладной) относится к первичным документам любой бухгалтерии. Этот документ используется для того, чтобы переоформить право собственности на какие-то материальные ценности, и бывает задействован в отношениях покупателя и продавца.

Как оформляется расходная (товарная) накладная

Такие расходные накладные оформляются в случаях, когда покупателю передается какой-то товар. Вы можете создать и бесплатно скачать расходную накладную, используя сервис documentios.ru. Существуют определенные правила, которыми стоит пользоваться при заполнении расходной накладной. Поскольку документ относится к категории единых форм учетных документов в бухгалтерии, то он должен оформляться соответствующим образом. Бланк и образец расходной накладной вы можете найти здесь же, на сайте.

Что должно обязательно отражаться в расходной накладной? Указываются следующие характеристики:

Название формы расходной накладной – это ТОРГ-12. под этим кодом она и проходит в перечне унифицированных первичных документов. Расходно-приходная накладная обычно составляется сразу в двух экземплярах, причем один из них передается на руки грузополучателю (уполномоченному лицу принимающей стороны), а второй остается у поставщика. В дальнейшем экземпляр документа, оставшийся у поставщика, передается в бухгалтерию, и на его основании производится списание переданных ценностей. Тот экземпляр, который получил на руки грузополучатель, становится документом, на основании которого полученные ценности приходуются, а НДС вычитается.

Нюансы оформления расходной накладной

Чтобы правильно оформить документ, вы можете уже сегодня скачать на нашем сайте бланк расходной накладной, в том числе, в формате excel. Необходимо помнить, что покупатель (грузополучатель) имеет право принимать товар или иные ценности материального характера, если расходная накладная не будет составлена по форме. В соответствии с законодательством (Налоговый кодекс РФ, статья 252), составленная накладная может отличаться от того образца, который является унифицированным и который вы можете увидеть здесь. Однако вместе с тем, расходная накладная должна содержать все необходимые реквизиты и тем самым свидетельствовать о том, что принимающая сторона действительно заплатила за товар деньги. Кроме того, налоговые органы во время проверки имеют полное право указать на несоответствие документа положенной форме. Чтобы избежать подобных неприятностей, расходную накладную по правилам года лучше всего оформлять в соответствии с принятыми требованиями.

Товарную накладную рекомендуется оформлять, проставляя в первую очередь текущую дату. Законодательство, регламентирующее правила бухгалтерского учета, определяет заполнение подобных документов в тот момент, когда осуществляется сама передача ценностей или непосредственно после передачи. В любом случае, дата действительной отгрузки и дата, указанная в расходной накладной, должны совпадать. Расходная накладная. как правило, составляется в программе 1С. Наш сайт предоставляет своим пользователям возможность создать и скачать бланка товарной накладной, чтобы быть уверенными в том, что ваши действия в будущем не вступят в противоречие с законодательством.

Расходная накладная
Источник: http://documentios.ru/forms/raskhodnaya-nakladnaya

Источники: http://www.zakon-online.com.ua/yuridicheskaya-konsultaciya/numeraciya-rashodnyh-nakladnyh-kak-pravilno.html, http://www.urist.in.ua/archive/index.php/t-83344.html, http://documentios.ru/forms/raskhodnaya-nakladnaya


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением© Все права защищены 2020.