Главная » Как правильно оформить

Как правильно оформить рефератКак оформить реферат по ГОСТу


Реферат, как и любой документ пишется и оформляется в соответствии с определенными стандартами, в России — ГОСТов.
Тема реферата обычно выбирается из общего списка и согласовывается с учителем или преподавателем. Тема должна быть интересной ученику или студенту. При работе над рефератом рекомендуется использовать не менее 4—5 источников.


Содержание и структура реферата:


I. Процесс работы лучше разбить на следующие этапы:

II. Рекомендуемая структура реферата

В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. В оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы.

III. Оформление реферата

Текст и его оформление

Размер шрифта 12—14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; интервал между строк: 1,5—2; размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм.
Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. Обычно: 1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, 3 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив.
Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы получить автоматическое оглавление, необходимо проставить названия глав как «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3»:
Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания обозначаются либо в самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы1. Для оформления сносок и примечаний используются стандартные средства Microsoft Word:
1Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на урегулирование вопросов гражданства. — М. Проспект, 2000. — с. 55—56.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый новый раздел начинается с новой страницы.

Титульный лист реферата

Вверху указывается полное наименование учебного заведения.

Як оформити реферат?

Реферат - цей термін використовується для назви:
1) короткого усного або письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;
2) доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Реферат готується за одним або кількома джерелами. У ньому автор подає чужі і власні думки. У рефераті потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Реквізити:
1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
2. Назва закладу, в якому навчається автор.
3. Назва кафедри, на якій виконано роботу.
4. Заголовок (тема реферату).
5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь керівника роботи.
6. Місце і рік написання.
7. Текст, який складається з:
вступу;
основної частини;
висновків.
8. Список використаної літератури.

Реквізити 1-6 зазначаються на титульній сторінці. Зразок оформлення титульної сторінки можна завантажити тут.

Що таке курсова, дипломна робота?

Наукова робота (курсова, дипломна ) - це письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел.

Наукові роботи пишуться для виявлення знання студентів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання (закінчення курсу або повного циклу навчання у вузі). Вони підлягають обов’язковому оцінюванню, результати якого фіксуються у відповідних документах (наприклад, протоколах).

За формою подання матеріалу курсова та дипломна роботи подібні до реферату, але за обсягом повинні бути більшими (курсова – 25-30, а дипломна – 50-70 друкованих сторінок).

Реквізити:
1. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
2. Назва закладу, в якому навчається автор.
3. Назва циклової комісії, на якій виконано роботу.
4. Заголовок (тема реферату).
5. Прізвище, ім’я, по батькові особи, що пише реферат.
6. Назва факультету і номер групи, де навчається автор.
7. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь керівника роботи.
8. Місце і рік написання.
9. Текст, який складається з:
вступу;
основної частини;
висновків.
10. Список скорочень.
11. Бібліографія та/або список використаних джерел.
12. Додатки (схеми, таблиці, графіки, креслення, словники тощо).

Реквізити 1-8 зазначаються на титульній сторінці.

Вимоги до оформлення рефератів, курсових та дипломних робіт

Реферат друкується на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 1.8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (інакше кажучи, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача.

Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.

Заголовки розділів необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому кутку сторінки без крапки.

Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1. 2. 3.

У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1. 1.2. 1.3.

Таблиці та малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер малюнку, розділені крапкою. Наприклад: малюнок 1.5. (5 малюнок першого розділу). Кожний малюнок повинен мати назву. Слово малюнок , його номер і назву розміщують під малюнком таким чином: Малюнок 1.5. Організаційна схема управління (без крапки в кінці).

P.S. Правила, стандарти, вимоги - це, звісно, дуже добре, проте не варто сильно заморочуватись, адже не всі викладачі настільки прискіпливо ставляться до оформлення рефератів, курсових та дипломних робіт.

Приклади оформлення списку використаних джерел (літератури)

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В.Теорія інформаційних систем: Навч. посібник. – К. Вища шк. 1992. – 430с.

Афанасьев В.В. Василько О.Н. Расчёты на програмируемых микрокалькуляторах. – М. Энергоиздат. 1992. – 190с.

Меліков А.З. Іванов В.М. Рюмін Н.А. Математичні моделі багатопотокових систем обслуговування. – К. Техніка, 1998. – 265с.

Основы создания гибких автоматизированых производств / Л.А.Сидоров, Л.В. Адамович, В.Т.Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.И. Тимофеева. – К. Техніка, 1986. – 144с.

П'ять і більше авторів

Системный анализ / Н.И. Белоус, Е.И. Вишняков, В.Ю.Левин и др. – М. Экономика, 1995. – 620с.

Источник: http://uareferats.com/index.php/referat-help

Як правильно оформити реферат?

Будь хороша робота передбачає правильну форму втілення. Якщо ви хочете, щоб ваш реферат був оцінений по достоїнству, то потрібно приділити увагу не тільки його змістом. Правильно написаний реферат, перш за все, зручний. Така робота залишить дуже гарне враження, яке за законами людської психіки, буде перенесено на вашу особистість. Іншими словами, якщо людина зробила реферат правильно і добре, то, напевно, він сам по собі правильний і хороший. Ось як це працює. Виходячи з вище сказаного, сьогодні, ми звернемося з вами, дорогий читачу, до того, як правильно оформити ваш реферат, щоб він говорив про вас, як про відповідальне і грамотному людині. Отже:

Як правильно оформити реферат?

Перш за все, не можна не відзначити, що існує єдиний державний стандарт, за яким потрібно оформляти роботу. Давайте розглянемо основні його пункти.

Реферат #8212; це невелике усне повідомлення, яке викладено у письмовій формі. Що мається на увазі під #171;викладом#187;? У разі написання реферату ми говоримо про те, що його автор викладає зміст будь-якої наукової роботи або прочитаної книги. Реферат #8212; це робота теоретичного характеру. Реферат призначений для демонстрації знань студента чи учня і рівня володіння ним аналізу наукової та методичної літератури.

Тема для реферату

Тема для реферату вибирається учителем і учнем разом, щоб правильно зробити реферат. Тема повинна бути цікавою для учня. Для реферату зазвичай рекомендують використовувати 4-5 джерел літератури. Часто, викладачі пропонують студентам список тем, які можна вибрати для реферату.

Етапи роботи над рефератом

Рекомендують такі етапи роботи:

 • Визначте і виділіть проблему, яка стоїть в даній темі.
 • Вивчіть поставлену проблему, використовуючи першоджерела.
 • Проведіть огляд вибраної для читання літератури.
 • Викладіть матеріал дотримуючись власну логіку.

  Оформіть свій реферат з наступним принципам, щоб він був правильним:


  Загрузка.

 • Перша частина #8212; це введення. Викладіть мету та завдання своєї роботи. Виділіть проблему, а також відобразіть її актуальність. Передбачуваний приблизний обсяг введення становить 1-2 сторінки.
 • Основна частина #8212; це другий блок в структурі реферату. Відобразіть свою точку зору з проблеми, яка заснована на аналізі наукової літератури. Передбачуваний обсяг основної частини #8212; 12-15 сторінок.
 • Висновок #8212; третя структурна одиниця реферату. У висновку необхідно зробити висновки і запропонувати свої рекомендації з проблеми. Найголовніше #8212; це чіткість і ясність думки. Зміст висновку рекомендують розбити на зрозумілі пункти. Обсяг укладення зазвичай становить 1-3 сторінки.
 • Список використовуваної в роботі літератури в алфавітному порядку.

  Правильне оформлення реферату

 • Розмір шрифту #8212; 12-15 пунктів.
 • Шрифт #8212; Times New Roman (звичайний).
 • Міжрядковий інтервал #8212; 1,5-2.
 • Розмір лівого поля #8212; 30мм
 • Розмір правого поля #8212; 10мм
 • Розмір верхнього і нижнього полів #8212; 20мм

  Не ставте крапку в кінці заголовка. Всі заголовки прийнято виділяти жирним шрифтом. Заголовок першого рівня #8212; 16 шрифт. Заголовок другого рівня #8212; 14 шрифт. І заголовок третього рівня #8212; 14 шрифт, курсив.

  Відстань між кінцівкою глави або параграфа і наступним заголовком становить три інтервалу. Після завершення роботи необхідно скласти автоматичне зміст, так як це заощадить ваш час і буде відповідати вимогам до оформлення реферату. Щоб зробити автоматичне зміст, необхідно проставити всі голови у вашій роботі, як заголовки різного рівня. Це правильне оформлення реферату.

  Текст друкують на одному боці сторінки. Посилання, примітки позначають або в самому тексті, або внизу сторінки. Для оформлення посилань можна використовувати стандартні засоби Microsoft Word.

  Всі сторінки без винятку повинні бути пронумеровані. У тому числі і титульний лист. Цифри, що позначають сторінки, прийнято ставити вгорі і по центру сторінки. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Пам#8217;ятайте, що кожен новий розділ потрібно починати з нової сторінки.

  Це основні правила правильного створення та оформлення реферату. Потрібно використовувати ці рекомендації, якщо ви хочете досягти успіху в справі написання хорошої роботи. Головне в рефераті #8212; це тема. Постарайтеся вибрати ту тему, яка вам дійсно до душі.

  Сподобалася стаття? Поділися з друзями:

  Источник: http://a-yak.com/yak-pravilno-oformiti-referat/

  Источники: http://www.xn--344-qddohl3g.xn--p1ai/page373.html, http://uareferats.com/index.php/referat-help, http://a-yak.com/yak-pravilno-oformiti-referat/


  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением • © Все права защищены 2019.