Главная » Как правильно составить

Как правильно составить протоколавтор: tester2 | 30-05-, 20:16 | Просмотров: 0

Як слушно скласти протокол загальних зборів господарського суспільства

суспільство господарський протокол збори

Вищим органом управління господарського суспільства (далі - суспільство) є загальні збори товариства (далі - загальні збори). Найважливіші рішення про господарську діяльність суспільства, і навіть подальшої його долі приймаються загальні збори і фіксуються в протоколі, що дає цим документом певне політичне значення і значимість. У зв'язку з настанням час проведення річних загальних зборів дана тема представляється актуальною, тому звертаємо увагу до правил і вимогами з формуванню і оформленню протоколу загальних зборів, щоб акціонерне товариство могло уникати ймовірних помилок.

Составляемпротокол загальних зборів

Протокол - це документ, у якому фіксується хід обговорення запитань і прийняття рішень на засіданнях учасників зборів чи колегіальних органів (п. 103 Інструкції з діловодства як у державних органах та організаціях Республіки Білорусь у, затвердженої Постановою Мін'юсту Республіки Білорусь у від 19.01.2009 №4 (далі - Інструкція з діловодства)). Він складається вчасно пізніше п'яти днів після закриття загальних зборів (год. 1 ст. 47 Закону Республіки Білорусь у від 09.12.1992 №2020-XII«Про господарські товариства» (далі - Закон про госптовариства)). Форма протоколу включено доУнифицированнуюсистему організаційно-розпорядчою документації (УСОРД), затверджену Наказом директора Департаменту по архівам і діловодству Мін'юсту Республіки Білорусь у від 14.05.2007 №25, норми якої мають рекомендаційний характер. Проте нормативні правові акти, встановлюють правила діловодства (порядок оформлення, опрацювання і збереження документів), обов'язкові виспівати усіма державними органами, іншими організаціями та індивідуальними підприємцями (год. 2 ст. 26 Закону Республіки Білорусь у від 25.11. №323-З«Про архівну справу і діловодстві Республіка Білорусь»).

Протокол загальних зборів ведеться секретарем зібрання, котрий обирається чи призначається гаразд, передбаченому статутом суспільства. За відсутності секретаря ведення протоколу забезпечує голова цієї спільної зборів (год. 2 ст. 44 закону про госптовариства).

Протокол загальних зборів може складатися у одному примірнику (раніше був у двох примірниках) (год. 1 ст. 47 закону про госптовариства). При оформленні протоколу необхідно враховувати таке.

Заголовкомдо тексту протоколу є назва конкретної засідання, найменування колегіального органу і питання (тема) засідання, коли він один.

протокол має включати номер, дату, місце його складання.

У ввідну частина тексту протоколу вносяться дані про осіб, які взяли що у загальних зборах.Указываютсяпрізвища, ініціали, найменування посад голови, секретаря, соціальній та алфавітному порядку прізвища присутніх товариства, запрошених осіб (год. 2 п. 108 Інструкції з діловодства). Якщо присутніх зборах учасників перевищує 15 людина, а кількість запрошених понад десять людина, списки присутніх і запрошених складаються і додаються до протоколу зпроставлениемвідповідних оцінок (год. 3, 4 п. 108 Інструкції з діловодства).

Порядок денний. У ньому може також утримуватися перелік документів ознайомлення учасників. На порядку денному перераховуються питання, які підлягають розгляду, вказуються форми їх викладу (доповідь, звіт, інформація), найменування посад доповідачів, їхні прізвища і ініціали.

Більшість протоколу будується за схемою «Слухали - Виступили - Вирішили (Вирішили)» окремо в кожному оскільки він розглядався питання (год. 8 п. 108 Інструкції з діловодства). Рішення загальних зборів в протоколі наводяться повністю. Формулювання рішень із питань порядку денного би мало бути виражені в такий спосіб, аби внеможливити двоїсте тлумачення.

Постановляющаячастина протоколу може закінчуватися зазначенням особи, відповідального за контроль виконання рішень чи окремих його пунктів.

Протокол підписується (звизированиемкожної сторінки, включно з рішеннями, що докладалися до протоколу) головою загальних зборів, секретарем (її наявності) і проінвестували щонайменше двома членами лічильної комісії (за її наявності) чи, якщо передбачено статутом, іншими особами (год. 2 ст. 47 закону про госптовариства).

Додатка до протоколу включають:

списки зареєстрованих і запрошених осіб, містять їх підписи;

документи, що підтверджують повноваження осіб щодо участі загалом зборах (доручення);

документи ознайомлення товариства;

проекти рішень, договорів, угод, узгоджені загальні збори, тощо.

Отже, в протоколі загальних зборів можуть фіксуватися рішення з.

Другие новости по теме:

Как правило, для составления протокола инспектор ГАИ просит водителя пройти в свою машину. Отказывайтесь, ни один закон не обязывает вас к этому Это всего лишь пожелание инспектора ГАИ .Таким способом он пытается оказать на вас психологическое дав­ление и склонить к добровольному признанию своей вины! Сиди­те в своей машине и ждите, пока он выполнит свою работу и при­несет вам протокол. Наберитесь терпения. Используйте это время с пользой для себя — прочтите наши РЕКОМЕНДАЦИИ и подготовь­тесь к своей части заполнения протокола. Если процедура прини­мает затяжной характер, целью которого является все то же психо­логическое воздействие, звоните по телефону доверия и отражайте этот факт в своих пояснениях к протоколу.

Как только протокол попадает к вам в руки, начинайте внима­тельно его изучать. Вас никто не торопит. Протокол составляется в двух экземплярах — один из них останется у вас и понадобится для дальнейшего обжалования действий инспектора ГАИ.

В любых ситуациях, независимо от вида допущенного нару­шения, выполняйте общие РЕКОМЕНДАЦИИ при составлении протокола:

1) Помните, что давать объяснения, подписывать протокол -это ваше право, а не обязанность. Но своим правом вы обязатель­но должны пользоваться, в своих же интересах.

2) Обратите внимание на набранную типографским способом строчку «Подпись нарушителя». Слово «нарушителя» можете за­черкнуть и написать сверху слово «водителя». В этом есть большой смысл. Вы подчеркиваете, что виновным себя не признаете, а «на­рушителем» признать вас может только суд;

3) Проверьте правильность заполнения всех граф и обратите внимание, под чем вы ставите свою подпись! Инспектор ГАИ. как правило, просит вас поставить подпись в трех местах. В этом-то и есть весь секрет!

Первую подпись вы ставите под тем, что инспектор ГАИ ознакомил вас с правами и обязанностями в соответствии со статьей 63 Конституции Украины, статьей 268 КоАП, глав­ная суть которых сводится к тому, что каждое лицо, которое привлекается к административной или иной ответственно­сти, имеет право на помощь адвоката, предоставление доказа­тельств и т.д.

Предварительно советуем самому с ними ознакомиться. Если инспектор вас не ознакомил с содержанием этих статей — пишите, что с соответствующими статьями вас не ознакомили. Это серьез­ное процедурное нарушение, что впоследствии повлияет на реше­ние суда.

Если инспектор все же начнет зачитывать вам ваши права, то вы услышите, что имеете право на юридическую помощь адвоката. А где взять адвоката посреди дороги? Вот тут, в полном соответ­ствии со Ст. 268 КоАП, вы сможете реализовать другое свое право и заявляете ходатайство о реализации вашего права на помощь ад­воката. Его образец вы найдете в Приложении. А в своих поясне­ниях к протоколу не забудьте указать: «С обстоятельствами, из­ложенными в протоколе не согласен, нарушения правил дорожного движения не совершал. Мною заявлено ходатайство о предостав­лении права на защиту и помощь адвоката, которое прилагается к настоящему протоколу».

Однако такой вариант является не самым лучшим, посколь­ку предполагает лишь отсрочку наказания и вынуждает вас обра­щаться за помощью к адвокату, со всеми вытекающими послед­ствиями. Им следует пользоваться только в самых безнадежных случаях, когда вы не находите иных аргументов для противостоя­ния инспектору ГАИ.

Второй подписью вы подтверждаете свои же пояснения к допущенному нарушению. Именно эта графа определяет дальней­шую судьбу протокола, и к ее заполнению вы должны отнестись очень ответственно и внимательно. В разделе «Что делать, если пришлось нарушить?» мы опишем конкретные РЕКОМЕНДАЦИИ для каждого вида выдвигаемых обвинений. Именно в своих поясне­ниях в протоколе вы должны привести аргументы в свою пользу, которые смогут убедить инспектора ГАИ в вашей правоте. А если этого не произошло, аргументы сыграют решающую роль при об­жаловании постановления о наложении взыскания.

Третьей подписью вы подтверждаете, что копию протокола об админнарушении вы получили на руки.

Четвертую подпись инспектор ГАИ вам не обозначит, но мы настоятельно рекомендуем ее поставить, и вот почему.

Подписи свидетелей. Это самое слабое звено инспектора ГАИ. Если реальных свидетелей допущенного вами нарушения не было, свою подпись в протоколе они не ставили, смело пишите: «Свиде­тели отсутствуют» и ставьте четвертую подпись.

Если в вашем автомобиле находятся пассажиры, вносите их данные в графу «свидетели» в протоколе. При этом, главная их за­дача — засвидетельствовать ваши пояснения к протоколу. Кто и как может выступать свидетелем — вопрос очень важный. Поэтому мы рассмотрим его отдельно, немного ниже.

Продолжим наши РЕКОМЕНДАЦИИ.

4) Инспектора не боимся, спорим и готовимся к рассмо­трению дела в суде. Рассказы про «щаз заберу права, машину на штрафплощадку» — это запугивание, целью которого является принуждение к даче ложных показаний, о чем не забываем ука­зать в протоколе;

5) Может быть и такой вариант: инспектор, почуяв неладное, не дает вам протокол, чтоб вы не написали туда чего лишнего. Это незаконно, требуем протокол для подписи и комментариев. В слу­чае отказа — звоним на телефон доверия и жалуемся;

6) В обязательном порядке следим, чтобы в незаполненных графах протокола стояли прочерки, — во избежание дальнейших дописок;

7) Инспектор ГАИ обязан вам выдать копию протокола, а ес­ли на месте выносится постановление об административном пра­вонарушении, — и копию постановления. Проследите, чтобы дан­ные совпадали с оригиналом протокола, включая данные самого инспектора ГАИ. составившего протокол и/или постановление;

Если в протоколе, в своих пояснениях не хватает места -пишите их на отдельном листе, но в обязательном порядке от­метив в протоколе, что объяснение на отдельном листе прила­гается;

9) Протокол должен быть оформлен правильно, причем вы должны принять самое активное участие в его составлении. При наличии в протоколе неточностей и исправлений (т.е. яв­ных формальных нарушений процессуального порядка его со­ставления) он будет признан недействительным, а задержание — незаконным (в таких случаях суд может принять сторону води­теля).

ПОМНИТЕ! С. Она является решающей! Уже на этой стадии поединок может закончиться полной вашей побе­дой. Если этого не произошло, вы сможете успешно защитить­ся в суде.

ВНИМАНИЕ! Недобросовестные сотрудники милиции утверждают, что подпись гражданина под протоколом и есть при­знание им своей вины. Это грубое нарушение закона, а по суще­ству — возврат к так называемым «бериевским» методам дознания и следствия. Подписание протокола лицом, которое подозревает­ся или обвиняется в том или ином административном правонару­шении, означает лишь одно: это лицо ознакомлено с содержанием протокола, оно поставлено в известность, о каких действиях (или бездействии) и о нарушении какого нормативного акта в нем гово­рится.

Подписание протокола вовсе не означает согласия граждани­на с его содержанием! Не отказывайтесь от подписания протокола — вы однозначно проиграете поединок! Наоборот, правильное его заполнение — и есть ваша защита!

И еще один важный момент. С целью запугивания водите­лей некоторые сотрудники ГАИ предлагают им проехать в отде­ление милиции для составления протокола. Такое требование яв­ляется незаконным, т.к. ст. 259 КоАП однозначно говорит о том, что «нарушителя правил безопасности дорожного движения мож­но доставлять в милицию только в том случае, если у него от­сутствуют документы, подтверждающие личность или отсут­ствуют свидетели, которые могут сообщить о нем необходимые Аргументы.

Источник: http://badcop.ru/avtolybitel/stati/366-gfio

Аналитика страхового рынка

Как правильно составить схему ДТП и написать протокол?

Один из важнейших моментов при оформлении аварии, который влияет на получение выплаты, — это составление схемы ДТП. а также протокола ГАИ .

В большинстве случаев водители при аварии предпочитают все-таки вызывать сотрудников ГАИ. Ведь так проще уладить конфликт, когда ни одна сторона не хочет признавать свою вину. К тому же гаишники помогут оформить аварию, нарисовать схему ДТП и написать протокол. Тем не менее, за действиями инспекторов тоже нужен глаз да глаз.

Начнем со схемы ДТП. Очень важно, чтобы этот документ был составлен предельно правильно и точно, особенно в ситуациях, когда вина участников не очевидна. Поэтому, необходимо проследить, как рисует схему инспектор, какие параметры он в нее вносит, правильно ли указывает расположение авто и близлежащих на дороге предметов.

Основа схема — это план участка дороги, улицы или иной территории, где произошло ДТП. На нем должны быть нанесены упрощенные изображения всех находящихся в непосредственной близости к месту ДТП объектов. дорожные знаки, светофоры, элементы дорожной разметки, световые опоры, рекламные щиты, ограждения, остановки общественного транспорта, деревья и т.п.

После этого в схеме помечаются условные изображения авто в положениях, которые зафиксированы после аварии. Кроме того, схема обязательно должна содержать любые предметы и следы, имеющие непосредственное отношение к ДТП. отлетевшие детали, обломки, осколки стекол, выпавшие из салонов или багажников предметы и вещи, а также следы торможения. Очень желательно, чтобы то место, где поврежден кузов автомобиля, был обозначен на схеме, а также была указана область столкновения.

Также нужно проследить, чтобы инспектор замерил и нанес на схему размеры, характеризующие ширину проезжей части. тротуаров, расстояние между авто, до ближайших предметов и объектов (фонарей, бровок, домов, заборов и т.д.). Плюс ко всему, на схеме должно быть нанесено стрелками направление, в котором автомобили двигались до аварии, указаны координаты ДТП (название улицы, номера ближайших домов, либо наименование ближайших населенных пунктов, если авария произошла за городом). В схему должны быть внесены инициалы участников аварии, время и дата, а также подписи инспектора и водителей.

При составлении протокола инспектора ГАИ попросят каждого из участников написать от себя пояснения. В них входят, кроме сведений об авто и самом водителе (вплоть до домашнего адреса, места работы и семейного положения), детальное описание ситуации с указанием времени, места, обстоятельств, погодных условий, трезвости каждой из сторон. Все это водитель пишет самостоятельно, и чем подробнее, логичнее, внятнее будет рассказ, тем лучше.

После этого на основании схемы и показаний сторон гашники составляют админпротокол. Он может быть составлен как на каждого из участников аварии, так и только на того, кто очевиднее всего является виновником. Тем не менее, нужно приготовиться к тому, что даже в случае ясности вины, виновник будет отрицать и перекручивать показания. Поэтому, именно правильно составленная схема и правдивость изложенных пояснений помогут в суде пострадавшему добиться правды.

Материалы по теме

Источник: http://e-polis.ua/analitics/kak_pravilno_sostavit_shemu_dtp_i_napisat_protokol/

Источники: http://ukrainreferat.com/70891-Kak-pravil-no-sostavit-protokol-obshego-sobraniya-hozyaiystvennogo-obshestva.html, http://badcop.ru/avtolybitel/stati/366-gfio, http://e-polis.ua/analitics/kak_pravilno_sostavit_shemu_dtp_i_napisat_protokol/


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением© Все права защищены 2021.